Transmutacija

Transmutacija je proces pretvaranja jednog radionuklida u drugi. Prirodno se dešava radioaktivnim raspadom, a umjetna transmutacija djelovanjem subatomskih čestica dovoljno visokih energija (u nuklearnom reaktoru ili akceleratoru). Cilj je izmijeniti sadržaj radioaktivnost otpada (ukloniti opasne transuranijske elemente) i tako postići kraći period u kojem otpad postaje radiološki bezopasan (u samo nekoliko stotina godina).

Transmutacija ima ograničen doseg djelovanja (može smanjiti količinu i radioaktivnost otpada), ali time se ne isključuje potreba za odlagalištem.