Slovačka

listPregled postojećih nuklearnih postrojenja

Povijest korištenja energije iz nuklearnih izvora u Slovačkoj počinje krajem pedesetih godina prošlog stoljeća kad je u tadašnjoj Čehoslovačkoj započela izgradnja nuklearne elektrane A1 na lokaciji Jaslovské Bohunice. Na istoj lokaciji, 1972. godine, počinje izgradnja V1 elektrane te V2 elektrane dvije godine kasnije. V1 elektrana je, zbog sigurnosnih kriterija EU, ugašena 2007. godine u procesu pristupanja Slovačke Europskoj Uniji. V2 elektrana radi i danas, te se planira produženje rada.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća počinje izgradnja dviju nuklearnih elektrana na lokaciji Mochovce, prva (EMO 1,2) je puštena u pogon krajem devedesetih godina, dok su radovi na drugoj (EMO 3,4) bili prekinuti te nastavljeni 2009. godine.

Trenutna situacija Slovačke je takva da imaju tri ugašena reaktora za dekomisiju, četiri u pogonu te dva u planu (prikazano na tablici 1.).

Slovačka zadovoljava 55% svojih potreba za električnom energijom iz postojećih dviju nuklearnih elektrana i buduća energetska strategija pretpostavlja ovaj izvor energije za zadovoljavanje svih energetskih potreba zemlje.

Pregled nuklearnih elektrana u Slovačkoj

NazivTip reaktoraStatusPočetak rada
Bohunice A1HWGCRU tijeku dekomisije1972
Bohunice V1 (EBO 1,2)VVER 440/230Planirana dekomisija1978/80
Bohunice V2 (EBO 3,4) VVER 440/213Operativna1984/85
Mochovce EMO 1,2VVER 440/213Operativna1998/99
Mochovce EMO 3,4VVER 440/213U izgradnji/

Uz navedene nuklearne elektrane, operativna su i postrojenja za kondicioniranje i obradu radioaktivnog otpada (TSU RAO) te mokro skladište istrošenoga nuklearnog goriva (ISSF) na lokaciji Bohunice, dok su na lokaciji Mochovce izgrađena postrojenja za obradu i kondicioniranje tekućeg RAO-a (FSK RAO) te odlagalište niskog i srednje radioaktivnog otpada (NRWR).

listIzvori, obrada i način odlaganja NSRAO-a u Slovačkoj

Niski i srednje radioaktivni otpad Slovačke dolazi prvenstveno iz rada njenih operativnih nuklearnih elektrana, ali i iz procesa dekomisije elektrane A1. Uz to ne smijemo zaboraviti uzeti u obzir i institucionalni RAO iz istraživačkih instituta, laboratorija i medicine.

O obradi tog otpada se brine tvrtka JAVYS (Jadrová a Vyrad’ovacia Spločnost) koja je u 100% vlasništvu države. Ta tvrtka vodi dva postrojenja za obradu i kondicioniranje radioaktivnog otpada, privremeno mokro skladište istrošenoga nuklearnog goriva te odlagalište NSRAO-a. U vlasništvu te tvrtke su i ugašene elektrane A1 i Bohunice V1, koje su u procesu dekomisije.

Zgrada za obradu i kondicioniranje RAO-a na lokaciji Bohunice, izvor: JAVYS

Priprema i procesiranje RAO-a na lokaciji Bohunice uključuje razvrstavanje, kompakciju i spaljivanje nakon čega se bačve s otpadom detaljno provjeravaju kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li uvjete prihvaćanja za odlagalište (WAC). Bačve koje prođu provjeru spremaju se u betonske sarkofage, popunjavaju cementnom ispunom i tako transportiraju u odlagalište NSRAO-a. Bačve koje ne zadovolje provjeru se ponovno obrađuju ili privremeno skladište na prostoru same nuklearne elektrane.

                           Kompaktirani spremnici, izvor: JAVYS                                 Punjenje betonskog sarkofaga kompaktiranim spremnicima, izvor: JAVYS

       

                                                                                                      Ciklus punjenja i transporta paketa otpada, izvor: JAVYS

Betonski sarkofazi, izvor: JAVYS

Sličan proces prolazi i tekući RAO, koji se nakon solidifikacije (beton, bitumen) u drugom postrojenju (koje se nalazi u sklopu same NE Mochovce) odvozi na odlagalište.

Nova strategija odlaganja otpada Slovačke nalaže da će se u postojeće odlagalište Mochovce odlagati NSRAO nastao isključivo radom nuklearnih elektrana odnosno dekomisijom ugašenih elektrana. Za potrebe odlaganja institucionalnog RAO-a te za vrlo nisko radioaktivni otpad u planu je izgradnja posebnih odlagališta, vrlo vjerojatno u sklopu postojećeg odlagališta NSRAO-a Mochovce.

Razlog tomu je neplanirano rano gašenje elektrane V1 prilikom ulaska Slovačke u EU i opasnost da će se, ukoliko sav otpad ide na istu lokaciju, prostor odlagališta popuniti prebrzo. Usto, dovršavanjem izgradnje elektrane Mochovce 2 će količina NSRAO-a dodatno porasti u budućnosti.

Rad odlagališta institucionalnog RAO-a će biti financiran sa strane tvrtki koje taj otpad stvaraju.

listOdlagalište NSRAO-a Mochovce

Preferentna lokacija odlagališta NSRAO-a u Slovačkoj je bila nedaleko postojeće nuklearne elektrane Mochovce. Sama elektrana je izgrađena na mjestu nekadašnjeg sela Mochovce blizu gradova Nitra i Levice. Taj prostor je iznimno tektonski stabilan što je jedan od kriterija za izgradnju bilo kakvog tipa odlagališta. Dodatnim inženjersko-geološkim i hidrogeološkim istraživanjima potvrđena je pogodnost lokacije te se 1984. godine počinje graditi.

Konceptualno, odlagalište je pripovršinskog tipa, gdje je otpad izoliran od okoline višestrukim barijerama. U slučaju odlagališta Mochovce to su:

  1. cementna ispuna (matriks) u bačvi s otpadom,
  2. stijenke betonskog sarkofaga u kojemu se bačve nalaze (koji je također ispunjen betonom),
  3. zidovi pojedinih odlagališnih jedinica od armiranog betona debljine 600 mm,
  4. sloj nepropusne, kompaktirane gline u podlozi odlagališta debeo minimalno 1 m,
  5. nepropusnost same geološke formacije u kojoj se cijeli kompleks nalazi.

Odlagalište, nakon dovršetka izgradnje i pokusnog pogona, počinje službeno raditi 2001. godine.

Odlagalište NSRAO-a Mochovce

Odlagalište je dizajnirano tako da se betonski sarkofazi (dimenzije 1,7 m x 1,7 m x 1,7 m s debljinom stijenki od 10 cm) odlažu u betonske odlagališne jedinice, koje su široke 18 m, duge 5 m te visoke 5,5 m, volumena 510 m3.

                                                                                                                  Odlagališna jedinica sa betonskim sarkofazima, izvor: JAVYS        Punjenje betonske odlagališne jedinice, izvor: JAVYS

U svaku pojedinu odlagališnu jedinicu stane 90 betonskih sarkofaga, te se one nalaze u dvostrukim redovima. Svaki dvostruki red sadrži 80 takvih odlagališnih jedinica – 20 u redu na dva „kata“. Jedan takav dvostruki red je popunjen 2013. godine te se počinje puniti novi red. Nakon potpunog ispunjavanja, prvi red se pokrio s privremenim čeličnim pokrovom za dodatnu zaštitu. Međuprostor dvaju redova je također ispunjen kompaktiranom nepropusnom ispunom.

Prikaz načina popunjavanja odlagališta Mochovce

Ukupno, u prvom dvostrukom redu, smješteno je 7 200 betonskih sarkofaga tj. 22 350 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada. Predviđeno je da će biti moguće smjestiti minimalno pet takvih dvostrukih redova.

Kao što je spomenuto, samo odlagalište se nalazi ukopano ispod površine i leži na sloju gline debelom 1 m, između čega je 60 cm debeo sloj šljunka koji služi za drenažu vode. U konačnici će se cijelo odlagalište prekriti pokrovnim slojem višestrukih barijera.

U sklopu samog postrojenja nalaze se i administrativne i tehničke zgrade koje služe za prihvat i provjeru otpada prije konačnog odlaganja. Samo odlaganje betonskih sarkofaga u odlagališne jedinice se obavlja preko postavljenog krana.

Način popunjavanja odlagališnih jedinica, izvor: JAVYS

listBuduća nuklearna postrojenja u Slovačkoj

Planira se prvenstveno izgraditi posebno odlagalište za institucionalni NSRAO, jer je odlagalište institucionalnog NSRAO-a, u tadašnjoj Čehoslovačkoj, bilo izgrađeno na području Češke. Također, pojavljuje se problem sve većeg broja uskladištenog otpada koji nije prošao kriterije prihvaćanja (WAC) za pripovršinsko odlagalište te se za taj otpad planira izgraditi duboko geološko odlagalište na još nepoznatoj lokaciji.

U planu je i izgradnja odlagališta vrlo nisko radioaktivnog otpada na lokaciji Mochovce u svrhu smanjenja popunjavanja kapaciteta odlagališta NSRAO-a Mochovce tim tipom otpada. To je preventivna mjera zbog predikcije rasta stvaranja NSRAO-a u budućnosti radom elektrane Mochovce 2 te ranijom dekomisijom elektrane Bohunice V1.

Nadalje, uz NE Mochovce 2, koja je u fazi gradnje, postoje i planovi da se izgradi i dodatna elektrana na lokaciji Jaslovské Bohunice što bi svakako povećalo priljev NSRAO-a. Postoji i problem istrošenoga nuklearnog goriva za kojeg se još jasno ne zna hoće li se izraditi nacionalno rješenje ili će se raditi na zajedničkom rješenju u suradnji s nekom drugom zemljom.