Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 1. i 3. poslova

EOJN

Po provedenom postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabrani su ponuditelji koji su udovoljili kriterijima za odabir ponude za Grupu 1. i 3. poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje – Usluga provedbe istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca (Grupa 1.), te uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (Grupa 3.).

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.