Kratice

Pregled korištenih kratica na web portalu:

DZRNS – Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Fond – Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

II – iskorišteni izvor (radioaktivni izvor koji se ne koristi ili se ne namjerava koristiti za obavljanje prethodno odobrene djelatnosti)

ING – istrošeno nuklearno gorivo

NEK – Nuklearna elektrana Krško

NRAO – nisko radioaktivni otpad

RAO – radioaktivni otpad

SRAO – srednje radioaktivni otpad

VRAO – visoko radioaktivni otpad