Klasifikacija radioaktivnog otpada

Podjela radioaktivnog otpada ovisi o vremenu u kojem otpad ostaje radioaktivan, udjelu radioaktivnog materijala u otpadu te o tome stvara li otpad toplinu ili ne.

Međunarodno su prihvaćene sljedeće kategorije

 

klasifikacija 2
  • Vrlo nisko radioaktivni otpad (VNRAO) – sadrži zanemarivu specifičnu aktivnost pa nije opasan za okoliš i zdravlje pučanstva i može se zbrinjavati na isti način kao i standardni komunalni otpad.
  • Nisko radioaktivni otpad (NRAO) – sadrži radionuklide s kratkim vremeonom poluraspada, male specifične aktivnost i zanemariv udjel radionuklida s dugim vremenom poluraspada, a zbrinjava se u površinskim odlagalištima.
  • Srednje radioaktivni otpad (SRAO) – otpad koji sadrži radionuklide s kratkim vremenom poluraspada zbrinjava se u površinskom odlagalištu, dok se otpad koji sadrži radionuklide s dugim vremenom poluraspada zbrinjava u (plitkim ili dubokim) podzemnim odlagalištima.
  • Visoko radioaktivni otpad – sadrži velik udjel radionuklida u obliku fisijskih produkata i transuranijskih (dugoživućih) elemenata koji se stvaraju u jezgri reaktora, a zbrinjava se u dubokim podzemnim odlagalištima.

(hrvatska klasifikacija RAO, NN 44/2008)

 

 

Tablica 1: Udio, nisko, srednje i visoko radioaktivnog otpada u nuklearnoj elektrani

Vrsta radioaktivnog otpadaVolumni udio otpada Udio radioaktivnosti
Nisko i srednje radioaktivni otpad95 %1%
Visoko radioaktivni otpad (istrošeni gorivi elementi)5%99%

Dodatno, nisko i srednjeradioaktivni otpad možemo podijeliti s obzirom na agregatno stanje na:
  • plinoviti – radioaktivni plinovi koji se do raspadanja čuvaju u posebnim spremnicima
  • tekući – tekućine kontaminirane radionuklidima; za smanjenje volumena koristi se filtriranje, isparavanje i sušenje u bačvi (zagrijavanjem bačve izvlači se voda) i tako nastaje čvrsti i suhi talog.
  • čvrsti – kontaminirane otpadne tvari (plastika, papir, krpe, osobna zaštitna oprema, alati i filterski ulošci)

Tablica 2: Postupci smanjenja volumena NSRAO

PostupakTvari za koje se koristi postupakFaktor smanjenja volumena
Sabijanje u bačvu niskotlačnim prešomTkanina, plastika, lim, kabeli, sitna opremaDo 4 puta
Super-kompaktiranje bačviTkanina, plastika, papir, lim, manji metalni dijeloviDo 10 puta
PaljenjeSve zapaljive tvariDo 30 puta
RezanjeSve tvariDo 2 puta

Tablica 3: Prosječna količina te način obrade i odlaganja NSRAO za nuklearnu elektranu od 1000 do 1500 MW

Vrsta otpadaNačin obrade i odlaganja otpadaProsječna godišnja količina otpada
Tekući otpad, ostaci čišćenja dijelova primarnog kruga, filtarski ostaci, otopine za čišćenje, ionske smole.Ispiranje, evaporiranje do suhog ostatka (kolača) ili odvajanje aktivne tvari te zalijevanje (solidifikacija) posebnom cementnom smjesom u bačvama.Približno 70 m3
Gorivi otpadni materijal: zaštitna odjeća, rukavice, navlake za obuću, umjetne mase, folije, filteriSpaljivanje, prešanje pepela i zalijevanje (solidifikacija) posebnom cementnom smjesom u kontejnerimaPribližno 200 m3
Negorivi otpad: metalni otpad, metalne posude, ostaci cjevovoda, kablovi i električni uređaji, građevinski otpad, filtarski umeciUsitnjavanje i prešanje, a potom zalijevanje (solidifikacija) posebnom cementnom smjesom u kontejnerimaPribližno 70 m3